Informacje ogólne o Systemie Zarządzania Jakością w ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

W ZAP Sznajder Batterien S.A. wdrożony jest system zarządzania jakością, oparty na ogólnych normach ISO 9001:2015, a także na specjalistycznych standardach wymaganych w dostawach dla wojsk NATO, czyli AQAP:2016. System zarządzania jakością został certyfikowany przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, które potwierdziło zgodność z normą ISO 9001 oraz AQAP 2110.

Norma AQAP 2110 zawiera wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju i produkcji wyrobów dla wojska. Opracowanie i opublikowanie standardu AQAP przez państwa członkowskie NATO nastąpiło w wyniku rozszerzenia wymagań zawartych w normie ISO 9001 o dodatkowe wymagania systemów zaopatrywania sił zbrojnych państw członkowskich.

Korzyści wynikające z funkcjonowania w organizacji systemu zapewnienia jakości zgodnego z AQAP są następujące:

  • zwiększenie efektywności planowania jakości w procesach operacyjnych związanych z realizacją produkcji,
  • uwypuklenie celów organizacji w szczególności w zakresie potrzeb zamawiającego z sektora obronnego,
  • możliwość partnerskiej współpracy z zamawiającym i jego przedstawicielem w trakcie nadzorowania realizacji zamówienia,
  • uzyskanie odpowiedniej jakości wyrobu spełniającego określone wymagania zamawiającego,
  • uzyskanie nowych możliwości rynkowych oraz utrzymanie pozycji na rynku wyrobów obronnych w dostawach dla wojsk NATO.

Norma IATF 16949 opracowana została przez wielkich producentów samochodowych tj.: Ford, General Motors, Chrysler, Volkswagen, które postawiły sobie jako cel: „...rozwój podstawowych systemów zarządzania jakością, który powinien zapewnić ustawiczne doskonalenie, przy szczególnym uwzględnieniu zapobiegania wadom i zmniejszenia rozrzutów oraz marnotrawstwa w całym łańcuchu dostawców...”.                      

Wytwórcy ci, oraz wielu innych producentów samochodowych wymagają od swoich dostawców spełnienia wymagań tych norm, i dlatego jest to takie ważne dla każdego dostawcy, aby posiadać odpowiedni certyfikat i mieć otwarta drogę na silnie konkurencyjnym rynku motoryzacyjnym.

W niniejszych normach ISO 9001, AQAP 2110 przyjmuje się podejście procesowe, które jest wykorzystaniem systemu procesów w organizacji wraz z ich identyfikacją oraz wzajemnym oddziaływaniem między tymi procesami
i zarządzanie nimi.

Rys. 1. Sieć procesów w ZAP Sznajder Batterien S.A.

Sieć procesów

Zastosowanie takiego podejścia w systemie zarządzania podkreśla znaczenie zrozumienia i spełnienia wymagań, potrzeby rozpatrywania procesów w kategoriach wartości dodanej, otrzymywania wyników dotyczących funkcjonowania i skuteczności procesu oraz ciągłego doskonalenia procesów na podstawie obiektywnego pomiaru. Korzyści z wdrożenia i certyfikacji systemów jakości to między innymi:

  • zmniejszenie kosztów i zapewnienie określonej jakości produktów,
  • uznanie u klientów i wzrost ich zaufania do przedsiębiorstwa,
  • poprawa renomy firmy,
  • wypracowanie czytelnej struktury organizacyjnej w zakresie odpowiedzialności za wyrób,
  • przejrzystość procesów funkcjonujących w przedsiębiorstwie, uporządkowanie całego obszaru zarządzania, uregulowanie granic zadań, jasne kompetencje i odpowiedzialności.