Niezbędne elementy systemu, które powinny znać osoby pracujące dla organizacji lub w jej imieniu

Polityka jakości i polityka środowiskowa, oraz wg potrzeb: procedury i wymagania systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego zgodne z normami ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016 oraz ISO 14001:2015.

Zgodność z polityką jakości jest wyznacznikiem realizacji zawartych w niej postanowień, w szczególności zobowiązania do spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów oraz zapewnienia rozwoju firmy, a także ciągłego doskonalenia naszych wyrobów i metod ich wytwarzania, które jest podstawą do ustanowienia realizacji celów dotyczących jakości.

Zgodność z polityką środowiskową zapewnia realizację zobowiązania do poszanowania środowiska naturalnego poprzez zapobieganie jego zanieczyszczeniom, do stosowania obowiązującego stanu prawnego, oraz do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego m.in. poprzez tworzenie i realizację celów i zadań służących ochronie środowiska.

Aspekty środowiskowe, czyli elementy działań organizacji, jej wyrobów lub usług, które mogą wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem mające znaczący wpływ na środowisko naturalne są identyfikowane w obszarze oddziaływania firmy i określane w procesie analizy ciągłej. Głównym czynnikiem wywierającym korzystny wpływ na środowisko naturalne jest nadzór ogólnoorganizacyjny nad aspektami środowiskowymi, duże znaczenie na osiąganie takiego wpływu ma też doskonalenie indywidualnego działania pracowników wg właściwości stanowiska pracy, a dla osób z zewnątrz działania zgodne z aktualnymi przepisami prawa i innymi normatywami.

Zadania i odpowiedzialności w osiąganiu zgodności z wymaganiami systemu zarządzania jakością i środowiskiem są opisane wg właściwości stanowiska pracy w procedurach i odpowiednich instrukcjach stanowiskowych, dla osób z zewnątrz wyznacznikiem zadań są działania zgodne z określonymi dla nich wymaganiami, zaś odpowiedzialności są determinowane poprzez umowy szczególne oraz ogólne akty prawne.

Każde działanie pracownika lub osoby z zewnątrz jest istotne i ważne, ponieważ oddziałuje na właściwe im procesy i w konsekwencji na wyrób gotowy jako docelowy element powiązań procesowych a pośrednio także na środowisko naturalne.

Potencjalne konsekwencje zaniedbania odpowiedzialności pracowników lub osób z zewnątrz, bądź odstępstwa od ustalonych procedur, instrukcji mają negatywny wpływ na:

  • o efektywność właściwego procesu i procesów powiązanych, zaś w procesach produkcyjnych na jakość wyrobu poprzez zwiększenie liczby półfabrykatów lub wyrobów gotowych niespełniających wymagań co może się ujawnić na którymś z etapów produkcji, lub w wyniku reklamacji wyrobu gotowego,
  • o na środowisko naturalne poprzez pogorszenie wyników badań emisji do powietrza, ścieków, hałasu zewnętrznego i innych.

Sposoby reagowania w przypadku wystąpienia potencjalnych wad na danym stanowisku są opisane w odpowiedniej procedurze, jednakże zarówno dla pracowników jak i dla osób z zewnątrz pierwszym krokiem jest zaprzestanie działania niezgodnego oraz poinformowanie o wystąpieniu niezgodności.

Rys. 1.Znaczące aspekty środowiskowe w ZAP Sznajder Batterien S.A.

Znaczące aspekty środowiskowe