Ogłoszenie - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 15.09.2021 r.

ZAP SZNAJDER BATTERIEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Piastowie, KRS 0000091584 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie , XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, data rejestracji 13.02.2002 r.

Zarząd ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. z siedzibą w Piastowie przy ul. Warszawskiej 47, działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 402 KSH oraz § 13 pkt 3 oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki - zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 15 września 2021 roku o godzinie 12-tej, w Piastowie, ulica Warszawska  47.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego,
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
  4. Przyjęcie porządku obrad,
  5. Powołanie członków Rady Nadzorczej X kadencji
  6. Zakończenie obrad .