Ogłoszenie - Zwyczajne Walne Zgromadzenie dn. 27.09.2021

ZAP SZNAJDER BATTERIEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Piastowie, KRS 0000091584 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie , XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , data rejestracji 13.02.2002 r.

Zarząd ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. z siedzibą w Piastowie przy ul. Warszawskiej 47, działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych  w związku z art. 395 KSH i art. 402 KSH oraz § 13 pkt 2 oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki - zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 27 września 2021 roku o godzinie 11-tej, w Piastowie  przy ulicy Warszawskiej  47.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego,
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
  4. Przyjęcie porządku obrad,
  5. Rozpatrzenie i  zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i  sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
  6. Zatwierdzeniem sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020.
  7. Rozpatrzenie i  zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2020 i  sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2020 .
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020.
  9. Udzielenie  członkom Zarządu i Rady Nadzorczej  Spółki absolutorium  z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
  10. Zakończenie obrad.